ชื่อ: การรวมพรรคการเมืองกับการปัญหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา