ระเบียบให้บริการ

ระเบียบการให้บริการ Document
ขั้นตอนการยืมหนังสือ
 • 1.การสมัครสมาชิก : ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ (ครั้งแรกครั้งเดียว) ดังนี้
  1. กรณี ยืมหนังสือเล่ม ณ ห้องสมุดฯ ชั้น2
   1.1 ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลในใบแบบฟอร์มและเตรียมเอกสาร ดังนี้
   1. ใบสมัครสมาชิกห้องสมุดฯ
   2. หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   หมายเหตุ : เอกสาร 1,2 รับได้ที่ห้องสมุดฯ/ดาวน์โหลด
   กรณี ยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
   ผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ https://library.ect.go.th/user/register หรือ แอปพลิเคชัน ECT eBook
 • 2.การยืมหนังสือ :เงื่อนไขการยืมหนังสือโดยการแบ่งตามประเภทของสมาชิกห้องสมุดฯ ดังนี้
  1. 2.1 บุคคลภายในหน่วยงาน
   หนังสือทั่วไป    ยืมได้ไม่เกิน 7 เล่ม ระยะเวลาการยืม/เล่ม 1 สัปดาห์
   วารสาร จุลสาร    ยืมได้เฉพาะฉบับย้อนหลังจำนวนไม่เกิน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม/เล่มไม่เกิน 1 สัปดาห์
   2.2 บุคคลภายนอกหน่วยงาน (นักเรียน นิสิต – นักศึกษา และประชาชนทั่วไป)
   หนังสือทั่วไป    ยืมได้ไม่เกิน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม/เล่ม 1 สัปดาห์
   วารสาร จุลสาร    ยืมได้เฉพาะฉบับย้อนหลังจำนวนไม่เกิน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม/ เล่มไม่เกิน 1 สัปดาห์
 • 3.การคืนหนังสือ :เงื่อนไขการยืมหนังสือโดยการแบ่งตามประเภทของสมาชิกห้องสมุดฯ ดังนี้
  1. การคืนหนังสือเล่ม ณ ห้องสมุดฯ ชั้น 2
   ผู้ใช้บริการนำหนังสือกลับสู่ห้องสมุดเมื่อครบกำหนดการคืนหนังสือ หากมีความประสงค์จะยืมต่อให้ ต่ออายุการยืมได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ เว้นแต่จะมีผู้จองเพื่อยืมหนังสือเอกสารดังกล่าวไว้แล้ว