หน้าตัวอย่าง การรวมพรรคการเมืองกับการปัญหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ