ชื่อ: การจำกัดสิทธิในการถอนตัวจากการดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา