หน้าตัวอย่าง การจำกัดสิทธิในการถอนตัวจากการดเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร