ชื่อ: บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการจัดการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหา

หมวด: กฏหมาย

เนื้อหา