หน้าตัวอย่าง บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดในการจัดการการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ศึกษากรณีองค์การบริหา