แบบประเมินความพึงพอใจ

Question 1

Question: 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

ผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้ง

บุคคลภายนอก

Question 2

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 1 ระบบการให้บริการมีความเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกอุปกรณ์
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 3

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 2 ระยะเวลาการยืม - คืน เหมาะสมกับการให้บริการ
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 4

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 3 คู่มือ คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการมีความเหมาะสม
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 5

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 4 การดาวน์โหลดและใช้งานระบบมีความสะดวก รวดเร็ว
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 6

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 5 การแบ่งหมวดหมู่ของหนังสือมีความเหมาะสม
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 7

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 6 การค้นหาหนังสือทำได้สะดวก
Your answerตัวเลือก
ถูกเลือก

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 8

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 7 มีฟังก์ชั่นเสริมในการใช้งานที่เหมาะสม เช่น การจดบันทึก ข้อมูล เป็นต้น
Your answerตัวเลือก

มากที่สุด

ถูกเลือก

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 9

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 8 มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ
Your answerตัวเลือก

มากที่สุด

ถูกเลือก

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 10

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 9 หนังสือมีความหลากหลายครอบคลุมกับความต้องการ
Your answerตัวเลือก

มากที่สุด

ถูกเลือก

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 11

Question: 
ตอนที่ 2 รายการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อ 10 ทรัพยากรสารสนเทศทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ
Your answerตัวเลือก

มากที่สุด

ถูกเลือก

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

Question 12

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Your answer