สถิติการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) ฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔สถิติการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง) ฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถิติการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ห้องสมุดกลาง)

ฝ่ายสารนิเทศและเผยแพร่ สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

          ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
เพื่อการเผยแพร่วิชาการ ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง และให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป

          สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการสรุปผลการให้บริการและวัดผลความพึงพอใจในการให้บริการ ดังนี้

          ๑. จำนวนผู้ใช้บริการ                                           ๒,๒๖๘ คน

               - จำนวนยืม-คืน ทรัพยากร                                     ๕๒๒ คน

               - จำนวนผู้ใช้บริการอื่น ๆ                                    ๑,๗๔๖ คน

         หมายเหตุ : ห้องสมุดปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

          ๒. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีผู้ใช้บริการจำนวน ๒,๒๖๘ คน มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ จำนวน ๓๕๔ คน ประกอบด้วย

๒.๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. ผู้บริหารและพนักงานของ สนง.กกต   จำนวน ๑๘๕  คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๒๖

๒. บุคคลภายนอก                                จำนวน ๑๖๙  คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๔

 

๒.๒ การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

      ระดับความพึงพอใจ

      ดีมาก             ให้คะแนน        ๕

      ดี                  ให้คะแนน        ๔

      ปานกลาง         ให้คะแนน        ๓

      น้อย              ให้คะแนน        ๒

      น้อยที่สุด         ให้คะแนน        ๑

 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

          มีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน ๓๕๔ คน ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมระดับ ๔ จำนวนร้อยละ ๘๐.๐๒ (ระดับดี) จำแนกเป็นหัวข้อคำถาม ดังนี้

          ๑. รายการ “ระบบการให้บริการมีความเหมาะสม” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๙ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน ๓๒ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๐๔

          ๒. รายการ “ระยะเวลาการยืม-คืน เหมาะสมกับการให้บริการ” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๖ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน ๓๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๘.๗๖

          ๓. รายการ “เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๙๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๐ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน ๓๘ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๓

          ๔. รายการ “เจ้าหน้าที่ให้บริการให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวก” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๔ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๘

          ๕. รายการ “สภาพแวดล้อมของห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๕ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๖

          ๖. รายการ “การจัดเรียงหนังสือและทรัพยากรสารนิเทศบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย” ผู้ใช้บริการ ส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๕ รองลงมามีความพึงพอใจ ในระดับดีมาก จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๖

          ๗. รายการ “มีแผ่นป้ายบอกหมวดหมู่ที่ชั้นหนังสือสะดวกง่ายต่อการค้นหา” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๓๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๓ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๗

          ๘. รายการ “มีที่นั่งจัดไว้อย่างเป็นระเบียบ เพียงพอ พร้อมให้บริการ” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๒ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน ๔๕ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๑

          ๙. รายการ “มีหนังสือ ตำรา ผลงานทางวิชาการครอบคลุมกับความต้องการ” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๖ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๑

       ๑๐. รายการ “วารสารและหนังสือพิมพ์ครอบคลุมกับความต้องการ” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจ ในระดับ ดี จำนวน ๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๘ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับดีมาก จำนวน ๔๓ คนคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๕

       ๑๑. รายการ “ทรัพยากรสารนิเทศทันสมัยและมีจำนวนเพียงพอ” ผู้ใช้บริการส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ ดี จำนวน ๒๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๔ รองลงมามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๙

 

-------------------------------------------------------------