หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดินหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดิน

ชื่อเรื่อง: สมเด็จพระยุพราช ๔ ทศวรรษ ๒ แผ่นดิน
โดย: มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโรงพยาบาล