หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!

ชื่อเรื่อง: 40 กฎหมายใกล้ตัว รู้ไว้ไม่ถูกเอาเปรียบ!!
โดย: บุญร่วม เทียมจันทร์ และศรัญญา วิชชาธรรม
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://library.ect.go.th/ และ ECT E-Library Application บน Smartphone ได้เลยค่ะ