หนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: Super "Sale" สุดยอดนักขายหนังสือแนะนำ ชื่อเรื่อง: Super "Sale" สุดยอดนักขาย

ชื่อเรื่อง: Super "Sale" สุดยอดนักขาย
โดย: ผศ.ดร. ธนวุฒิ นัยโกวิท
ผู้ใช้สามารถยืมหนังสือเล่มนี้ได้ที่ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง