ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

หมวดหลัก: กฏหมาย

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

ยางพาราและผลิตผลจากยางพารามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและประชาคมโลกอย่างมาก 
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการยางพารา วิจัยและพัฒนา ราคายาง และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมอย่างยั่งยืน
จึงจำเป็นต้องให้มีองค์กรกลางรับผิดชอบดูแล