ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี

ผู้แต่ง: ยรรยง ธรรมธัชอารี

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ เล่มนี้กล่าวถึงแนวคิดทางการบัญชีตั้งแต่พื้นฐานของหลักการบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี และเครื่องมือในการจัดทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงบทบาทของนักบัญชีที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในอนาคต อันมีผลต่อบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจให้ขับเครื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถนำแนวความคิดใหม่ทางการบัญชีไปใช้กับงานในความรับผิดชอบของตนได้ตามความเหมาะสม