ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือเล่มนี้มีชื่อเต็มว่า "แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการสาธารณะ : การวิเคราะห์
ชิงเปรียบเทียบ และ การประยุกต์ใช้ : ความเรียงว่าด้วยเรื่อง NPM, NPG, NPS
(Contemporary Concepts of Public Management : A Comparative Analysis and
Applications : Essays on NPM, NPG and NPS) เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา
นักบริหาร และผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาต้านสังคมศาสตร์และการบูรณาการ
ของความรู้ข้ามศาสตร์ต่าง ๆ ในสักษณะของความเป็นสหวิทยาการยุคใหม่ เช่น
การปกครอง การบริพาร การจัดการ นโยบายสาธารณะ ประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ และอื่น ๆ
จากการที่ความก้าวหน้าในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ยังเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศไทย ผู้ที่มีความสนใจสามารถใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้
ในการแสวงหาคำตอบของการพัฒนาระบบการจัดการสาธารณะของประเทศไทย
ในกระแสโลกยุคปัจจุบัน และ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎี ที่ได้รวบรวม วิเคราะห์
สังเคราะห์ไว้ไปใช้ในการอ้างอิงและกำหนดกรอบแนวคิตในงานวิจัยและผลงาน
วิชาการในประเด็นการจัดการสาชารณะและการอภิบาล (Public Management and
Governance)