ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น

ผู้แต่ง: ผศ.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

"หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการจัดการด้านการบริหารงานสาธารณสุข ท้องถิ่น ที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงลำดับความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น ได้อย่างถูกต้อง กำหนดนโยบายและเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สามารถวางแผนการใช้ ทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมการดำเนินงาน สาธารณสุขได้ทุกระดับ พร้อมทั้งตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์การสาธารสุขได้ อย่างสมเหตุสมผล ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณสุข ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารสาธารณสุข สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารสาธารณสุข การพัฒนาโครงสร้างการ บริหารสาธารณสุขในประเทศไทย นโยบายและการวางแผนงานสาธารณสุข การอำนวยการ การควบคุมงาน การกำกับงาน และการประเมินผลงานด้านสาธารณสุข การบริหารทรัพยากร สาธารณสุข รวมทั้งการบริหารงานสาธารณสุขแนวใหม่ "