ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ศิลปะทวารวดี :วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย

ผู้แต่ง: ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

สำนักพิมพ์: วิริยะธุรกิจ

หมวดหลัก: หนังสือใหม่ปี 2565

ขนาดไฟล์:

เนื้อหาอีบุ๊ค

ความเป็นมาของคำว่า ทวารวดี การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมทวารวดี ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อทางประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมก่อนพุทธศตวรรษที่ 6 หลักฐานทางศิลปกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการรับอารยธรรมจากภายนอกระหว่างพุทธศตวรรษที่ 6-9 พัฒนาการของชุมชนสมัยก่อนทวารวดีระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 และข้อเสนอเรื่องอาณาจักรฟูนัน ; ศิลปกรรมที่นำเข้าจากภายนอก ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 ; ศิลปกรรมที่สร้างขึ้นในดินแดนไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 9-11 สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ประติมานวิทยาและภาพเล่าเรื่องทางพุทธศาสนา ภาชนะดินเผา เครื่องใช้สอย และเครื่องประดับ