หน้าตัวอย่าง ประมวลกฎหมายอาญา แปลไทย-อังกฤษ ปรับปรุงถึงฉบับที่ 27 พ.ศ.2562