หน้าตัวอย่าง HEALTH & CUISINE ฉบับ 189 ตุลาคม 2559