หน้าตัวอย่าง ชีวจิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 413 ธันวาคม 2558