หน้าตัวอย่าง ROOM ปีที่ 13 ฉบับที่ 157 มีนาคม 2559