หน้าตัวอย่าง ROOM ปีที่ 13 ฉบับที่ 156 กุมภาพันธ์ 2559