หน้าตัวอย่าง ชีวจิต ปีที่ 18 ฉบับที่ 412 ธันวาคม 2558