หน้าตัวอย่าง พตส.2 รายงานวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง บทบาทผู้นำทางการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย