หน้าตัวอย่าง ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาต่อการมีส่วนร่วม