หน้าตัวอย่าง สื่อโทรศัพท์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร