หน้าตัวอย่าง การขยายความคุ้มครองประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะกลุ่มผผู้ขับแท็กซี่ ในกรุงเทพมหานคร