หน้าตัวอย่าง E-DEMOCRACY SYSTEM DEVELOPMENT FRAMEWORK AND ITS QUALITY