หน้าตัวอย่าง ความสนในทางการเมืองการรับรู้ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร