หน้าตัวอย่าง ปัญหาทางกฎหมายในการประกาศผลการเลือกตั้งสมชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น