ชื่อ: หุ้น vs. เศรษฐศาสตร์

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: Mr. Bull

สำนักพิมพ์: INSPAL

เนื้อหา

อธิบายพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้น เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและเป็นเหตุเป็นผล เพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไรอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน