ชื่อ: แลนไร้สาย

หมวด: คอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง: ผศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับแลนไร้สาย ได้แก่ การจำแนกประเภท การควบคุมการเข้าใช้สื่อ การมอดูเลชั่นแบบต่างๆ เช่น โอเอฟดีเอ็ม (OFDM) โดยมีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานไว-ไฟ (Wi-Fi) IEEE 802.11b และ g ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับชั้นดาต้าลิงค์และชั้นกายภาพ รวมถึงมาตรฐานใหม่ เช่น IEEE 802.11e ที่รองรับการประกันคุณภาพ (QoS) สำหรับการสื่อสารแบบสื่อผสม ตลอดจนภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับแลนไร้สาย การรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล (WEP และ WPA) นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงการออกแบบแลนไร้สายสำหรับองค์กรขนาดต่างๆ การสำรวจความครอบคลุมสัญญาณ รวมถึงเสนอประสบการณ์จากการประยุกต์ใช้งานที่ได้จากการติดตั้งใช้งานจริงในมหาวิทยาลัยเป็นกรณีศึกษา