ชื่อ: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ใหม่สุด

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ประกอบด้วย
ภาค ๑  คำอธิบาย
ภาค ๒  ระเบียบงานสารบรรณ
ภาค ๓  ตัวอย่างแบบหนังสือ
ภาค ๔  มอบอำนาจและอิเล็กทรอนิกส์
ภาคผนวก ๖ ภาค