ชื่อ: มานุษยวิทยานิเวศ พัฒนาการแนวคิดและข้อถกเถียง

หมวด: กลุ่มสาระสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื้อหา