ชื่อ: พิชิต IELTS Writing 7.0+ ฉบับสมบูรณ์

หมวด: ภาษาศาสตร์

ผู้แต่ง: อนุสร ดีรักษา, ผศ.ดร. ณัฐวิภา วิริยา

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

    หนังสือ "พิชิต IELTS Writing 7.0+ (ฉบับสมบูรณ์)" เล่มนี้ ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้เทคนิคในด้านการเขียนสำหรับการสอบ IELTS พร้อมทั้งให้ตัวอย่างข้อสอบและตัวอย่างการเขียนตอบ ข้อควรระวัง ตลอดจนสรุปหลักไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียน และรวบรวมคำศัพท์ที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริง
สารบัญ
บทที่ 1 รู้จัก IELTS
บทที่ 2 การสอบ IELTS Writing และเกณฑ์การให้คะแนน
บทที่ 3 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 1 (Task 1)
บทที่ 4 เทคนิคการเขียนตอบโจทย์ที่ 2 (Task 2)
บทที่ 5 ข้อควรระวังในการ IELTS Writing
บทที่ 6 สรุปหลักไวยากรณ์สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writing
บทที่ 7 รวมคำศัพท์ที่ควรรู้สำหรับเตรียมสอบ IELTS Writing