ชื่อ: พระราชบัญญัติยา ปรับปรุงใหม่

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

กฎหมายยา พร้อมด้วย กฎกระทรวง และประกาศที่สำคัญ - การขออนุญาตขายยา - การออกใบอนุญาตขายยา -
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการนำและสั่งยาเข้าในราชอาณาจักร โดยไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนยา - ยาอันตราย -
กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการผลิตยาแผนโบราณ - กำหนดราคากลางยาแผนไทย - หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขายยา