ชื่อ: พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฉบับจับประเด็น

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
1. ยุทธวิธีใช้กฎหมายที่ง่าย ตรง เร็ว = ฐานความผิด : การตั้งและแก้ข้อกล่าวหา
2. ตัวบทกฎหมายจับประเด็น = เน้นประเด็นหลักแต่ละมาตราของกฎหมายฉบับนี้
3. ดัชนีค้น กฎหมายสรรพสามิต = เข้าถึง พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต โยง 1 กับ 3.
4. ภาคผนวก กรมสรรพากร