ชื่อ: พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ แปลไทย-อังกฤษ TOURISM BUSINESS AND GUIDE ACT

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. 2551 ปรับปรุงใหม่ 2564
TOURISM BUSINESS AND GUIDE ACT
B.E. 2551 (2008) Update 2564 (2021)