ชื่อ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ปรับปรุงใหม่

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

กฎหมายควบคุมอาคาร ปรับปรุงใหม่ พร้อมกฎกระทรวง  ฉบับหลักที่สำคัญ ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฯ