ชื่อ: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับจับประเด็น ดัชนีค้น
พร้อมฐานความผิดการตั้งและแก้ข้อกล่าวหา และสรุป พรบ. ฉบับนี้