ชื่อ: พจนานุกรมประมวลกฎหมายอาญา ป.อาญา ฉบับแรกในประเทศไทย

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

พจนานุกรม มีการจัดพิมพ์อย่างแพร่หลาย ทั้งฉบับ/ขนาดต่างๆ  แต่นั่นก็เป็นพจนานุกรมทั่วไป สำหรับพจนานุกรมประมวลกฎหมายอาญา
พัฒนาจาก ดัชนีค้น ป.อาญา ซึ่งแถมท้ายเล่ม ป.อาญาที่สูตรไพศาลจัดพิมพ์มาหลายครั้ง  ทั้งนักกฎหมาย นักศึกษาและผู้ใช้กฎหมาย
ได้แนะนำให้จัดพิมพ์ส่งเสริมการใช้งานให้เข้าถึงประมวลกฎหมายอาญาอย่างรวดเร็ว  รวบรัด  และถูกต้องโดยที่ ป.อาญา เป็นประมวลกฎหมายหลักที่สำคัญ 
กติกาที่เอื้อความสงบสุขคู่กับศีลธรรมอันดี จึงมีบูรณาการและพัฒนายกระดับ อุเทศ