ชื่อ: พจนานุกรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับแรกในประเทศไทย

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

พจนานุกรม มีการจัดพิมพ์อย่างแพร่หลาย ทั้งฉบับ/ขนาดต่างๆ  แต่นั่นก็เป็นพจนานุกรมทั่วไป สำหรับพจนานุกรมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
พัฒนาจาก ดัชนีค้น ป.แพ่ง ซึ่งมีประกอบท้ายเล่ม ป.แพ่ง ที่สูตรไพศาลจัดพิมพ์มาหลายครั้ง  ทั้งนักกฎหมาย นักศึกษาและผู้ใช้กฎหมาย
ได้แนะนำให้จัดพิมพ์ส่งเสริมการใช้งาน ให้เข้าถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว  รวบรัด  และถูกต้อง
โดยที่  ป.แพ่ง  เป็นประมวลกฎหมายหลักที่สำคัญ  มีบูรณาการและพัฒนายกระดับ อุเทศ