ชื่อ: ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากร

หมวด: กฏหมาย

ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

เนื้อหา

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ
 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายภาษีอากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน และเพื่อความสะดวกในการกำหนดนโยบายของฝ่ายบริหาร ตลอดจนความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างนักกฎหมาย นักบัญชี และนักบัญชีภาษีอากร