ชื่อ: ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉ.ใช้งานและประกอบการศึกษา(ฉ.ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

สำนักพิมพ์: บริษัท ไอ ดี ซี พรีเมียร์ จำกัด

เนื้อหา