ชื่อ: ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น 2564

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น ปรับปรุงใหม่ ปอาญาจับประเด็นใจความสำคัญ ปรับปรุงใหม่สุดถึงฉบับที่ 28 พ.ศ.2564
เพื่อใช้ค่าปรับด้วยเพื่อความชัดเจนและเนื่องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราโทษปรับในประมวลกฎหมายอาญายังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งสมควรปรับปรุงความผิดที่มีโทษทางอาญา
ซึ่งไม่มีโทษปรับ ให้มีโทษปรับด้วย (ตามหมายเหตุท้าย) อนึ่ง กระบวนการนิติบัญญัติมีการพัฒนาอยู่ตลอด โปรดติดตามข่าวสารกฎหมายจากสูตรไพศาลอย่างต่อเนื่อง