ชื่อ: ประชาคมอาเซียนกับการปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวด: อาเซียน

ผู้แต่ง: ศ.ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู/ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร

สำนักพิมพ์: สถาบันพระปกเกล้า

เนื้อหา