ชื่อ: บทกฎหมายลักษณะพยาน

หมวด: กฏหมาย

สำนักพิมพ์: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล

เนื้อหา

กฎหมายลักษณะพยาน  ฉบับตัวบทบัญญัติ  มีข้อควรทำความเข้าใจ  กล่าวคือ
1. เป็นกฎหมายที่ประกอบขึ้นจากบทบัญญัติหลายส่วนดังที่พิมพ์เกี่ยวโยงกับพระราชบัญญัติหลายฉบับดังคำอธิบายและคำบรรยายท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
2. พระราชบัญญัติลักษณะพยานหลักฐาน  ร.ศ. ๑๑๓  เอกสารหายาก  ถึงยกเลิกแล้วแต่คงคุณค่าน่าศึกษา
3. โทษทางอาญา  มีบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๑๖๗  พยานให้สินบน,  มาตรา  ๑๖๘  พยานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานในคดี, มาตรา ......
4. ใช้สิทธิทางกฎหมาย  กรณีตราสารที่ยังมิได้ปิดอากรแสตมป์จะเป็นพยานหลักฐานในคดีตามประมวลรัษฎากร  มาตรา  ๑๑๘  
5. ประเภทของพยาน
 (๑)  พยาน  ๓  ประเภท  คือ  พยานวัตถุ  พยานบุคคล  พยานเอกสาร     
 (๒)  พยาน  ๔  ประเภท  โดยเพิ่มพยานผู้เชี่ยวชาญใน  (๑)
 (๓)  พยานชั้น  ๑ - ๒  ....
(๔)  พยานโดยตรงกับพยานเหตุแวดล้อม 
(๕)  ประจักษ์พยาน  หรือพยานบอกเล่า
(๖)  พยานแพ่ง/อาญา
สารบัญ
๑.  กฎหมายลักษณะพยาน ตาม   ป.วิ อาญา
๒.  กฎหมายลักษณะพยาน  ตาม   ป.วิ แพ่ง
๓.  พระราชบัญญัติลักษณะพยาน  (ใช้เป็นกรณีศึกษา)
๔.  คำพิพากษาศาลฎีกา  กฎหมายลักษณะพยาน