ชื่อ: นโยบายสาธารณะ

หมวด: การศึกษา

ผู้แต่ง: รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"“นโยบายสาธารณะ” เป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการกำหนด ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ ทำให้ รัฐบาลของทุกประเทศในโลกต้องสนใจที่จะกำหนดนโยบายที่ดี และ ให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุข ความเสมอภาค และความเป็นธรรมให้กับ ประชาชนและความเจริญมั่งคั่งให้แก่ประเทศ นโยบายสาธารณะ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลว ของการบริหารประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง"