ชื่อ: ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้

หมวด: บริหารธุรกิจ-การเงิน

ผู้แต่ง: รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

เนื้อหา

"หนังสือ “ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “การจัดการวิสาหกิจชุมชน (Management of Com- munity Enterprises)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบัน การศึกษา ธุรกิจชุมชน คือ องค์การผลิตและการค้าที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของชุมชน บริหาร และควบคุมโดยชุมชน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ชุมชน ธุรกิจชุมชนนั้นมีผู้คิด ผู้ทดลอง และผู้สร้างสรรค์มาแล้วหลายยุคหลายสมัย อย่างเช่น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมถึง ธุรกิจที่ชาวบ้านและชุมชนจัดตั้งขึ้นมาในท้องถิ่นต่างๆ หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ กรอบการวิเคราะห์และทฤษฎีที่ใช้ศึกษาความเป็นไปได้ โดย พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายใน ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางการตลาดและอุปสรรค ขัดขวางตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาในการจัดทำธุรกิจชุมชน อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนต่างๆ ต่อไป "