ชื่อ: เตรียมพร้อมสอบท้องถิ่น

หมวด: คู่มือเตรียมสอบ

ผู้แต่ง: ดร. ชูเกียรติ ตั้งคุณสมบัติ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

เนื้อหา

 หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมความรู้และแนวข้อสอบ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเนื้อหาในส่วนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วน ที่ 1 ความสามารถในการคำนวณหรือคณิตศาสตร์ ความสามารถการใช้เหตุผล และส่วนที่ 2 การใช้ภาษาไทย นอกจากนี้ยังเพิ่มส่วนที่ 3 รวมกฎหมายสอบท้องถิ่น ฉบับล่าสุด (รวมกฎหมายที่ใช้สอบ ภาค ก., ข. และท้องถิ่น) เข้าไว้ในเล่มนี้อีกด้วย